Venny 1, 2 ja 3 -materiaalipaketti

  • Venny 1, 2 ja 3 -materiaalipaketti
  • Venny 1, 2 ja 3 -materiaalipaketti
Nidottu
Tilausnumero 100064085

Tuotepaketti sisältää:
• VENNY 1 ja 3 -kartoitus- ja syvyystason kuntoutuskuutiomateriaali
• Venny 2

kpl

VENNY-materiaalipaketti sisältää tuotteet:

  • VENNY 1 ja 3 -kartoitus- ja syvyystason kuntoutuskuutiomateriaali

  • Venny 2 - Oppimisvaikeuksien kuntoutus visuaalisten harjoitusten avullaMaija Koivula

 

VENNY 1 on VENNY 1&3- pakkaukseen sisältyvä KARTOITUSOSIO, jonka avulla löydetään visuaalisen hahmotuksen vaikeuksista kärsivät lapset. VENNY 1 sisältää visuaalisen hahmotuksen kartoitusosion opastevihon ja tarvittavan materiaalin kopioitavaksi koko luokankin kartoitukseen, sekä VENNY 1 -kartoituskuvat että tarvittavat kuutiot. Opastevihko sisältää myös arviointipisteytyksen ohjeineen.

VENNY 3 on SYVYYSTASON VISUAALISTA HAHMOTUSTA kuntouttava materiaali. Se myös täydentää VENNY 2 -kirjan syvyysulottuvuuden harjoituksia. Materiaali siis sekä ennaltaehkäisee että kuntouttaa oppimisvaikeuksia, jotka pohjautuvat visuaalisen hahmotuksen ongelmiin ja ovat niiden seurannaisilmiöitä (esim. matematiikan vaikeudet, käsitteellisemmän kielen ymmärtäminen ja tuottaminen, keskittymis- ja tarkkaavaisuusongelmat, sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat, loogiseen päättelyyn ja ongelmaratkaisutaitoihin liittyvät vaikeudet jne.).

VENNY 1 & 3 = EI - KIELISIDONNAINEN, joten sopii hyvin esim. MAAHANMUUTTAJIEN opetukseen tukemaan kokonaisvaltaista kognitiivista suorituskykyä niin lapsilla, nuorilla kuin aikuisillakin.

EROTTELEE samalla myös lapset/nuoret/aikuiset, joilla on visuaalisen hahmotuksen alueella ongelmia, ja jotka saattavat tarvita varsinaisia visuaalisen hahmotuksen perusharjoituksia (viiva>pinta>syvyys -tasoilla). Nämä visuaalisen hahmotuksen perustaidot ovat monenlaisten kognitiivisten oppimistaitojen välttämätön edellytys.

VAHVISTAA säännöllisesti toistuvana ja ohjeiden mukaisesti harjoitettuna kokonaisvaltaista KOGNITIIVISTA SUORITUSKYKYÄ oppimisen eri alueilla (matematiikka, äidinkielen ymmärtäminen ja tuottaminen, niin luetun kuin kirjoitetunkin kielen, ongelmaratkaisukyky ja looginen päättelytaito, keskittyminen ja tarkkaavaisuus, sosiaaliset vuorovaikutustaidot, oman toiminnan ohjauksen taidot eli OTO-taidot : suunnittelukyky, muisti, itsehillintä jne.)

VENNY 1&3 -pakkaus RIITTÄÄ KOKO LUOKALLE eritasoisiin ja yksilöllisiin harjoituksiin sovellettaviksi. Harjoitustehtäviä on myös rajattomasti! (Parhaat tulokset luokassa on saavutettavissa, kun opettaja/ohjaaja tunnistaa yksilöllisesti oppilaansa harjoitustarpeen.)

VENNY 1 & 3 toimii myös ITSENÄISENÄ syvyystason visuaalista hahmotusta ja kokonaisvaltaista suoritustasoa vahvistavana materiaalina ehkäisten näin mahdollisten visuaalisten hahmotusvaikeuksien seurausilmiöinä olevien oppimisvaikeuksien syntyä.

VENNY 1 & 3 -kartoitus- ja syvyystason kuntoutuskuutiomateriaali täydentää erinomaisesti VENNY 2 -kirjan syvyystason konkretia- ja teoriaharjoituksia! VENNY 1&3 -materiaali kattaa VENNY 2 -kirjan koko syvyysulottuvuuden harjoitusalueen.

VENNY 2 on visuaalisten hahmotusvaikeuksien kuntoutukseen ja korjaamiseen tarkoitettu laaja sekä harjoituskirja että samalla ohjaajan käsikirja, jossa alkusivuilla opastetaan, miten visuaalisia hahmotusvaikeuksia voidaan kuntouttaa. VENNY-harjoituksilla on myös kokonaisvaltaista älyllistä suorituskykyä vahvistava vaikutus.

TUKIJOITA :
Opetusministeriö (Kelpo/ 2008 — 2010)
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (yli 15 v.)
Keksintösäätiö 2012
Henry Fordin Säätiö 2015
EU- ja USA —SUOJAUS

Katso video>>

10 faktaa VENNY:stä:

1. VENNY on ainutlaatuinen menetelmä, jonka avulla voidaan löytää visuaalisista hahmotusvaikeuksista kärsivät lapset jo koulun alkuvaiheessa sekä kuntouttaa heitä.

2. Visuaalisella hahmottamisella tarkoitetaan lapsen kykyä saada tarkkaa tietoa omasta itsestään ja ympärillä olevasta maailmasta sekä näiden välisestä suhteesta. Visuaalisen hahmottamisen ongelmat voivat ilmetä esim. vaikeutena ymmärtää kellonaikoja, rahankäyttöä, abstrakteja käsitteitä sekä sanojen välisiä suhteita, eli kielen ymmärtämisvaikeutena samoin kuin myös matematiikan vaikeutena.

3. Käytännössä lapsen hahmotustaidot olisi syytä kartoittaa viimeistään koulun alkuvaiheessa ja sitten seurata lapsen kehitystä. Näin päästään ajoissa tarttumaan mahdollisiin ongelmiin ja kuntoutus on tehokkainta. Kartoituksessa lapsi tekee opettajan tai asiaan perehtyneen vanhemman ohjauksessa jäljentämistehtäviä, jotka etenevät helpoista vaikeampiin.

4. Sekä kartoitusosio että kuntoutuksen rakenne etenevät yksiulotteisesta viivatasosta kaksiulotteiseen eli pintatasoon ja siitä kolmiulotteiseen syvyystasoon. Harjoitteiden keinoina ovat mm. havaintojen tunnistaminen ja erottelu, jäljentäminen, kokoaminen ja rakentaminen VENNY 2 -kansion sekä siinä opastettujen konkreettisten materiaaliharjoitusten avulla. Oma kehonkuva sekä sen suhde ympäröivään maailmaan ovat myös tärkeitä. Lapsen edistyessä hänen oman puheensa osuus harjoituksissa lisääntyy.

5. Koulussa / kotona lapsi tekee harjoituksia (esim. koulutulokas noin tunnin viikossa) omassa tahdissaan opettajansa tai erityisopettajan / vanhemman johdolla. Tärkeää on lämmin, luottavainen ja kannustava ilmapiiri!

6. Korjaamattomina hahmotusongelmat saattavat laajentua ja aiheuttaa myöhemmin noin yhdeksännestä ikävuodesta eteenpäin seurannaisvaikutuksena ajan mittaan yhä syveneviä oppimisvaikeuksia.

7. Visuaalisilla hahmotustaidoilla on selkeä yhteys yleiseen älylliseen ajatteluun ja loogiseen päättelykykyyn.

8. VENNY:n kuntoutusvaikutukset näkyvät mm. siten, että lapsen kielen ymmärtäminen ja matemaattiset taidot parantuvat. Myös esim. keskittyminen, tarkkaavaisuus, oman toiminnan ohjauksen taidot sekä sosiaaliset taidot vahvistuvat. Kun koulusuoriutuminen paranee, myös lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi kohentuu.

9. VENNY:n kehittämisessä on erityisopettaja, äidinkielen opettaja, FK Maija Koivulan tukena ja konsultoivana tahona ollut yli viidentoista vuoden ajan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lasten neuropsykologian erikoispsykologi.

10. VENNY on Keksintösäätiön vuodesta 2012 tukema uusi innovaatio lasten/nuorten auttamiseksi. VENNY on uraauurtava menetelmä hahmotusvaikeuksien kartoittamiseksi ja korjaamiseksi sekä mahdollisten syvempien oppimisvaikeuksien ennalta ehkäisemiseksi sekä kuntouttamiseksi.

On ollut vaikuttavaa nähdä, kuinka koulussamme on jo pitkään kyetty auttamaan lapsia, joita ennen ko. menetelmän olemassaoloa ei juurikaan voitu auttaa. Aikaisemmin lasta ikään kuin tuettiin selviämään hahmottamisvaikeuksiensa kanssa, mutta nyt VENNY-menetelmän avulla lapsi kuntoutuu ja ”paranee” joko kokonaan, tai ainakin haasteet merkittävällä tavalla helpottuvat. Tämä on todettu uusintatutkimuksissa monista koulumme oppilaista.
Hyvinkään Paavolan koulun rehtori Aino Puolimatka

Minua kiehtoo VENNYssä erityisesti se, että siinä ei hoideta vain oireita vaan pureudutaan ongelman ytimeen. Esimerkiksi matematiikan lisäopetus ei paljon auta, jos aivojen tasolla ei ole riittävää kypsyyttä ja edellytyksiä oppimiselle. Kuntoutuksen kautta pyritään luomaan pohja, jonka varaan muu oppiminen voi rakentua. Motivoiva ja looginen ajatus minusta. Erityisopettajana haluaisin ennen kaikkea vaikuttaa myönteisesti oppilaiden elämään. Uskon ja toivon, että VENNYn kautta siihen on entistä parempi mahdollisuus.
VENNY-koulutettu erityisopettaja Hanna Piiroinen

Lue erityisopettaja Maija Koivulan kirjoitus "Heikon matematiikan numeron syynä visuaaliset hahmotusvaikeudet?">>

MIKSI VENNY?

SILMÄ-KÄSI -yhteistyö on aivojen toiminnalle tärkeää! KÄDET toimivat aivojen "moottorina".

SILMIEN VERKKOKALVO on hermostollisesti osa aivoja, mutta toimii itsenäisesti, neurotieteilijä Petri Ala-Laurilan mukaan. "Alle puolen millimetrin paksuiseen kudokseen on pakattu hämmästyttävä laskentateho ja supertietokoneen suorituskyvyn ylittävä dynamiikka". (HS 6.1.2015)

Tutkijat puhuvat jopa verkkokalvon "älystä" (Greg Schwartz ja Michael Berry, Princetonin yliopisto, 2007).

MONIPUOLISET SILMÄ-KÄSI -YHTEISTYÖHARJOITUKSET ovat tehokkaita kokonaisvaltaisen kognitiivisen suorituskyvyn parantamiseksi ja visuaalisiin hahmotusvaikeuksiin pohjautuvien oppimisvaikeuksien kuntouttamiseksi.